กิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ-ปี2563
ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2563 สมัยที่ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 (วันที่ 9 ธ.ค.2563)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ระเบียบม.ท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 2562
รายงานประชุมสภา สามัญ สมัย4 1/2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2562 สมัยที่สอง
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง
ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม
รายงานการประชุม สภาอบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 /2562 (04/05/2562)
รายงานการประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ ประจ าปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 (25/07/2562)
ประกาศเรียกประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ. 2562 -สมัยที่สี่
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่หนึ่ง-วันที่ 25-กุมภาพันธ์-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-ครั้งที่1-วันที่ 15-สิงหาคม-62
รายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สอง-ครั้งที่2-วันที่ 26-กันยายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-วันที่ 14-พฤศจิกายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สาม-ครั้งที่1-วันที่ 6-สิงหาคม-62
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.