กิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ-ปี2563
ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2563 สมัยที่ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 (วันที่ 9 ธ.ค.2563)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 2562
รายงานประชุมสภา สามัญ สมัย4 1/2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2562 สมัยที่สอง
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง
ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม
รายงานการประชุม สภาอบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 /2562 (04/05/2562)
รายงานการประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ ประจ าปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 (25/07/2562)
ประกาศเรียกประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ. 2562 -สมัยที่สี่
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่หนึ่ง-วันที่ 25-กุมภาพันธ์-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-ครั้งที่1-วันที่ 15-สิงหาคม-62
รายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สอง-ครั้งที่2-วันที่ 26-กันยายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-วันที่ 14-พฤศจิกายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สาม-ครั้งที่1-วันที่ 6-สิงหาคม-62
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.