กิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 2562
รายงานประชุมสภา สามัญ สมัย4 1/2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2562 สมัยที่สอง
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง
ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม
รายงานการประชุม สภาอบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 /2562 (04/05/2562)
รายงานการประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ ประจ าปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 (25/07/2562)
ประกาศเรียกประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ. 2562 -สมัยที่สี่
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่หนึ่ง-วันที่ 25-กุมภาพันธ์-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-ครั้งที่1-วันที่ 15-สิงหาคม-62
รายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สอง-ครั้งที่2-วันที่ 26-กันยายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-วันที่ 14-พฤศจิกายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สาม-ครั้งที่1-วันที่ 6-สิงหาคม-62
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.