กิจการสภา

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ละหาร (โปสเตอร์)
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ละหาร ประจำปี 2566
Do's&Don't ตามประมวลจริยธรรม อบต.ละหาร
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ละหาร ประจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประกาศนโยบาย No Gift Policy อบต.ละหาร ประจำปี 2566
นโยบาย No Gift Policy อบต.ละหาร ประจำปี 2566 (โปสเตอร์)
ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และมาตรการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 สังกัด อบต.ละหาร
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ละหาร
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.