กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ-ปี2563
ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่1
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่1-วันที่-11-กุมภาพันธ์-2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ 2563-สมัยที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 กันยายน 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4
รายงานการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 2562
รายงานประชุมสภา สามัญ สมัย4 1/2561
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2562 สมัยที่สอง
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง
ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม
รายงานการประชุม สภาอบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 /2562 (04/05/2562)
รายงานการประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ ประจ าปีพ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 (25/07/2562)
ประกาศเรียกประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ. 2562 -สมัยที่สี่
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่หนึ่ง-วันที่ 25-กุมภาพันธ์-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-ครั้งที่1-วันที่ 15-สิงหาคม-62
รายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สอง-ครั้งที่2-วันที่ 26-กันยายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สี่-วันที่ 14-พฤศจิกายน-62
รายงานการประชุม-สมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562-สมัยที่สาม-ครั้งที่1-วันที่ 6-สิงหาคม-62
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.