งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-64
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.