งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-64
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สรข.๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.