ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาร

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.