วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ละหารน่าอยู่  พัฒนาโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม”


พันธกิจ (Mision)

พันธกิจที่  1               พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับกับวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่  2              สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  สมดุลและยั่งยืน  โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่  3               พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของ อบต. ตามแนวธรรมาภิบาล

พันธกิจที่  4               ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่  5               พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน
และสร้างระบบบริหารจัดกรภาครัฐที่ดี

พันธกิจที่  6               จัดระบบบริหรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำ


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1            การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2            การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3            การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4            กรพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5            การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6            การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


 

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.