สถานที่ติดต่อ


เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรีตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
E-mail: info1@laharn-non.go.th

facebook Website

เบอร์โทรศัพท์สายตรง


0-2157-0120 สายตรงนายก อบต.
0-2157-0121 สายตรงปลัด อบต.

เบอร์โทรสาร


0-2983-3528

เบอร์โทรศัพท์ (เป็นเบอร์ตอบรับอัตนโนมัติ)


0-2157-0116-8 ต่อ
108 สำนักปลัด
110 กองคลัง
111 จัดเก็บรายได้
113 กองช่าง
114 กองสวัสดิการ
115 กองการศึกษาฯ
116 กองสาธารณสุขฯ
117 หน้าห้องนายก
123 ดับเพลิง
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.