แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับแก้ไข) ครั้งที่ 2/2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.