โครงสร้างผู้บริหาร

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.