โครงสร้างสภาชิกสภาอบต.

*ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.