โครงสร้างสภาชิกสภาอบต.

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.