โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กรของ อบต.

อบต. มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ อบต.ละหาร

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างองค์กร

  • สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  • กองคลัง

  •  กองช่าง

  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • กองสวัสดิการสังคม

  • กองส่งเสริมการเกษตร

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.