📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

✅1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา

✅2) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา

✅3) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร 1 อัตรา

✅4) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
สังกัดกองช่าง 1 อัตรา

บุคคลใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มายังสำนักปลัด อบต.ละหาร
📌ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 15 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ

☎️สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2157 0116 ต่อ 125