📣📣 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดปรากฏรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ตามเอกสารในประกาศฯ
‼️ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้รับคะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เรียงอันดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนมากไปหาน้อยตามลำดับ
โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จะเรียกรายงานตัวเป็นหนังสือเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต่อไป