📣📣 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

📌📌 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

✅นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองคลัง 1 อัตรา
✅นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
✅เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง 1 อัตรา
✅เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง 3 อัตรา
✅เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา
✅เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร 2 อัตรา
บุคคลใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายังกองการเจ้าหน้าที่ อบต.ละหาร ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
☎️หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2157 0116-8 ต่อ 125