📣📣ประกาศ อบต.ละหาร
“ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 (ฉบับที่ 2)
🔺การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน #ขยายเวลาออกไปเป็น •ภายใน 25 ธันวาคม2563
🔺การผ่อนชำระภาษี
✅งวดที่ 1 #ขยายเวลาออกไปเป็น •ภายใน ต.ค. 63
✅งวดที่ 2 #ขยายเวลาออกไปเป็น •ภายใน พ.ย. 63
✅งวดที่ 3 #ขยายเวลาออกไปเป็น •ภายใน ธ.ค. 63
🔺การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี
🔺การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินสาขาบางบัวทอง #ขยายเวลาออกไปเป็น #ภายในกุมภาพันธ์ 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.
02 157 0116 ต่อ 111 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้