ประกาศ อบต.ละหาร เรื่องการสรรหาที่ดินตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ปฏิบัติราชการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.ละหาร