รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน-หน่วยตรวจสอบภายใน(วค.2)