หลักเกณฑ์ สถานที่ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็น ส.อบต.และนายกอบต. (ของการไฟฟ้านครหลวง)