กฎบัตรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงก่อนตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗

บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔