📣📣ข่าวฝากประกาศจาก ทม.บางรักพัฒนา แจ้งให้ผู้มีสิทธิมาขอรับเงินประกันสัญญา