ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่ ๓๘๑/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ให้ นายมะตอเฮ มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
โดยมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งพึงปฏิบัติฯ เฉพาะส่วนราชการ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. กองสวัสดิการสังคม
๓. กองส่งเสริมการเกษตร