📣📣ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ  เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จึงออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี    ภายในเดือนกรกฎาคม 2565
  2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    – งวดที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565/ งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2565/ งวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2565
  3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีค้างชำระ    ภายในเดือนสิงหาคม 2565
  4. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา    ภายในเดือนกันยายน 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน