📣📣ประกาศ #รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหาร #เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566

ซึ่งมีกำหนดการประชุมในวันที่ 21 กันยายน 2566

📌โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ
ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

‼️หากสมาชิกไม่มาลงทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์