ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง “รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕