หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.ละหาร ขอแจ้งประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ดังนี้

2.ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566