ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขต อบต.ละหาร เพื่อจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน