📣📣 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 #เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบและสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

📌📌ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 นี้
โครงการนี้ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึง 2566
โครงการสำมะโนธุรกิจฯ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการทุกประเภททั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ
สำหรับปี 2565 จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการที่ ประกอบธุรกิจทางการค้าธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานประกอบการซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนงานต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศและการลงทุนในการดำเนินกิจการของภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cdn.me-qr.com/pdf/6325632.pdf