ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
📌กำหนดวันเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
📌วันรับสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
📌เขตเลือกตั้ง
🌟สมาชิกสภา อบต. ให้ถือเขตหมูบ้านเป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกสภาฯ ได้เขตละ 1 คน
🌟นายก อบต. ให้ใช้เขต อบต.เป็นเขตเลือกตั้ง
📌บัตรเลือกตั้ง
✅บัตรเลือกตั้งนายกฯ ให้กากบาท ❌ ได้หมายเลขเดียว
✅บัตรเลือกตั้งสมาชิกฯ ให้กากบาท ❌ ได้หมายเลขเดียว
1) มีสัญชาติไทย #โดยการเกิด
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (ต้องเกิดก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529)
3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
4) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ละหาร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง (ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน #ก่อน 11 ตุลาคม 2563)
5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
1) มีสัญชาติไทย #โดยการเกิด
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (ต้องเกิดก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539)
3) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน #ในหมู่ที่สมัคร รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง (ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน #ก่อน 11 ตุลาคม 2563)
4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
🔰 #คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายก อบต.
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (ต้องเกิดก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546)
3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน #ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
⭐กรณีเลือกตั้ง นายก อบต. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลละหารก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
⭐กรณีเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่ ก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น