📣📣ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

💸จ่ายเงินสงเคราะในอัตรา 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเม.ย.-ก.ย. 2566) ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

📌📌กรณีไม่ได้ผูกพร้อมเพย์

✅นำบัญชีเงินฝากธนาคารไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

📌📌 กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและผูกพร้อมเพย์ได้

✅ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี (ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด)
🌟กรณีที่ 1
ผู้มีสิทธิมีบัญชีร่วมของตนเองกับบุคคลอื่น
– ผู้มีสิทธิกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น
🌟กรณีที่ 2
ผู้มีสิทธิไม่มีบัญชีและให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น
– ผู้มีสิทธิกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

‼️‼️ผู้มีสิทธิทั้ง 2 กรณีต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

✅ แบบหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการฯ แต่ละกรณี
✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัญชีร่วม หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินโอนสวัสดิการแทน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
✅ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับสิทธิและผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้รับเงินโอนสวัสดิการแทน เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
✅ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/สะสมทรัพย์/เผื่อเรียก/กระแสรายวัน (ยกเว้น ประเภทเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์พิเศษ/บัญชีที่มีเงื่อนไข) ที่จะได้รับเงินสวัสดิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง