📣📣 ประกาศ อบต.ละหาร

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีกำหนดตำแหน่งใหม่)

📌ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
📌หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น
✅สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
📌ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับกลาง
✅สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
📌 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับกลาง
✅สังกัด กองการเจ้าหน้าที่
📌 หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
✅ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่
📌 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
✅สังกัด กองการเจ้าหน้าที่
บุคคลใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และหลักฐานอื่น ๆ มายังกองการเจ้าหน้าที่ อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 จนถึง 29 กันยายน 2566
📲สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02157 0116-8 ต่อ 125