รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564