📣📣 อบต.ละหาร เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนพฤศจิกายน 2564
และเดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน 2565
‼️(ยกเว้นเดือนธันวาคม 2564)

🌟คุณสมบัติ🌟
✅เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506
✅มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.ละหาร (ตามทะเบียนบ้าน)
✅มีสัญชาติไทย
✅ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นมดจากรัฐ

⭐️หลักฐานที่ต้องใช้ลงทะเบียน⭐️
✅บัตรประจำตัวประชาชน
✅ทะเบียนบ้าน
✅สมุดบัญชีธนาคาร

💥💥ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
กองสวัสดิการสังคม อบต.ละหาร ชั้น 1 อบต.ละหาร
(ในวันและเวลาราชการ) 08.30-16.30 น.
☎️ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2157 0116-8 ต่อ 114