📜 หนังสือ​ในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ด่วนที่สุด ที่ นบ (กอปภ.จ.) 0021/ว 3255
ลงวันที่ 3 กันยายน​ 2565
.
ที่มาข้อมูล. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี