📣📣ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลละหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้