💥💥 7 ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ละหาร
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19