วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยการจัดงานประเพณีดังกล่าวมีการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีในวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมทั้งกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุอายุยืน และผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม พร้อมกิจกรรมรำวงย้อนยุค และการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลละหารเห็นความสำคัญและบำรุงศิลปะ รักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยและวันผู้สูงอายุให้คงอยู่สืบไปและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในการแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้สูงอายุและเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและมีการแสดงออกในสิ่งที่ดีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป