วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูปเนื้อสัตว์) เพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในตำบลละหารและครอบครัว
สำหรับกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูปเนื้อสัตว์) ในวันนี้ เป็นการให้ความรู้และสาธิต พร้อมฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ แหนมแพะ แคบแพะ เนื้อสวรรค์ และปลาดุกเชียง โดยนายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และนางสาวกุลธิดา โคกแปะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในตำบลละหาร เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป