วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้นายมนตรี บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำ และวาตภัย​ ประจำปี​ 2565​ ดำเนิ​นการ​โดยงานป้องกัน​และบรรเทา​สาธารณภัย​ สำนักปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละ​หาร​ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านสาธารณภัย ภัยทางน้ำ และทักษะในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการช่วยผู้อื่นต่อไปได้