วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัวคนพิการ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ” โดยนางสาวปภาวรินทร์ ละออนุช พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี การบรรยายให้ความเกี่ยวรู้เรื่อง “การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” โดยนางสาวลลิตา นิยมรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตของผู้พิการ” โดยนายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาชุมชน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการบรรยายดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนครอบครัวคนพิการ ได้มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
และในช่วงบ่ายของการดำเนินโครงการฯ คณะผู้บริหาร นำโดยนายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายธนกฤต ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สมาชิกสภา อบต.ละหาร และผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ (เคสตัวอย่าง) บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลละหาร เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบบ้านเคสของผู้พิการหลังดังกล่าว กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ พมจ.นนทบุรี จะได้เร่งดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อเตรียมปรับสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัยแก่ผู้พิการต่อไป และอย่างไรก็ตาม อบต.ละหาร โดยกองสวัสดิการสังคมจะได้เร่งให้มีการสำรวจบ้านที่พักอาศัยของผู้พิการในทุกชุมชนตำบลละหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยผู้พิการในพื้นที่ตำบลละหารให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง