วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีตำบลละหาร โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาของสตรีในชุมชน/พื้นที่ของตนเอง และการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสตรีในชุมชน โดยนางสาวชมพูนุท คล่องสีมา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี และคณะ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในการจัดโครงการวันนี้
สำหรับโครงการดังกล่าว กองสวัสดิการสังคมในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จัดโครงการฯ ขึ้นโดยมุ่งหวังให้กลุ่มสตรีตำบลละหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งเพื่อให้สตรีตำบลละหารสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสตรีและครอบครัว รวมทั้งชุมชนต่อไป