องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินงานโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยใช้สถานที่ดำเนินการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละหาร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน โรงเรียนสุเหร่าเขียว และโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นชนิดของพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น อีกทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน