วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สำนักปลัด อบต.ละหาร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยมีนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมเป็นประธานในการคัดเลือก “ประธานคณะกรรมการ​ประเมินผล​การปฏิบัติ​งานตามหลักเกณฑ์​และวิธี​การบริหารกิจการ​บ้านเมือง​ที่ดี​ อบต.ละหาร” เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ โดยที่ประชุมได้เสนอให้นายประเสริฐ เต๊ะดอเลาะ เป็นประธานฯ
ภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติเลือกประธานฯ ที่ประชุมได้มีการประชุมพิจารณากำหนดและจัดทำแผนแบบประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุ้มค่าของภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) แบบประเมินผลการปฏิบัตราชการในเรื่องคุณภาพของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ 4) การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น