การประชุมคณะกรรมการ​กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ /สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข การสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น การสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง การบริหารจัดการกองทุน /พัฒนาศักยภาพกรรมการ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2564