วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้ง รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลละหาร เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์​และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชน ให้ความสำคัญกับประเพณีไทยและวันผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป