วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายสมเกียรติ เจริญสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอนุมัติเห็นชอบขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด