“การประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหาร ประจำปี 2563”
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหาร ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ผ่านการประสานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหาร โดยคณะบริหารที่ได้รับคัดเลือกใหม่นี้จะทำหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นตำบลละหารต่อไป