วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้นายยศพันธ์ อินแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมหารือการออกสำรวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลละหาร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกองทุน LTC โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สุเหร่าเขียว และ รพ.สต.สุเหร่าแดง และ อสม.ในพื้นที่ร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย