วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนายมาโนช การสมชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการมุ่งเน้นส่งเสริมการรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนการคิด และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กปฐมวัยในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพตามวัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสติปัญญา และสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข