วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมะตอเฮ มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายธนกฤต ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมลงพื้นที่ สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยและอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 ตำบลละหาร ทั้งนี้เพื่อจะได้พิจารณาและประเมินความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยต่อไป