ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายทองสุข แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมและโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนตำบลละหารต่อไป