วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.ละหาร โดยคณะกรรมการตรวจหน่วยเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจหน่วยการเลือกตั้งและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 35 หน่วย ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย