นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นำข้าราชการ และพนักงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของราษฎรและประเทศชาติ